"Azərbaycanın böyük neft və qaz sərvətlərinə malik olması bizim xalqımızın xoşbəxtliyidir və bu gün üçün, gələcək üçün, xalqımızın yaxşı yaşaması üçün, ölkəmizin inkişaf etməsi üçün ən böyük amildir"
Heydər Əliyev

22-ci Beynəlxalq Xəzər neft və qaz sərgisi və konfransı

Konfransı giriş sözü ilə forumun təşkilatçısı olan “ITE Group Plc” şirkətinin baş müşaviri Endryu Vud açmış və iştirakçıları salamlamışdır. 
 ..

Azərbaycan futbolunun 100 yaşıtamam oldu. Bu mü na si bətləpaytaxtımızda ke çi ri lən yu bi -ley tədbirlərinin ən möh tə şə mi isəARDNŞ tərəfindən UEFA və FİFA stan -dart la rına və Azər bay canın inşaat nor -ma tiv lə ri nə uyğun Bakı Olimpiya Sta -dio nu n un təməlinin qoyul ması dır.

Azərbaycan futbolunun 100 yaşı tamam oldu!

Azərbaycan futbolunun 100 yaşıtamam oldu. Bu mü na si bətləpaytaxtımızda ke çi ri lən yu bi -ley tədbirlərinin ən möh tə şə mi isəARDNŞ tərəfindən UEFA və FİFA stan -dart la rına və Azər bay canın inşaat nor -ma tiv lə ri nə uyğun Bakı Olimpiya Sta -dio nu n un təməlinin qoyul ması dır.2011-ci il iyunun 6-da Azər bay canRespublikasının Prezidenti İl ham Əliyevvə xanımı Mehriban Əli ye va Bakı OlimpiyaStadionunun tə məl qoyma mərasimindəiştirak et miş lər. Tədbirdə həmçininFİFA pre zidenti Yozef Blatter vəUEFA pre zidenti Mişel Platini, eləcə dədün ya futbol ictimaiyyətinin gör kəm linümayəndələri, federasiya rəh bərləri,futbol veteranları və dig ər qonaqlar iştiraketmişlər. Mərasim iş tirakçıları döv -lə timizin başçısını və xa nımını hərarətləqarşıladılar.Bakı metropoliteninin “Məşədi Əziz -bəyov” stansiyası dairəsindəki yol a yrı -cı nın şimal hissəsində, Sa bun çu rayonunda50 hektarlıq ərazi də yerləşəcəkvə paytaxtda müasir tikin ti üslubu, xüsusigözəlliyi ilə se çi ləcək 65 min tama -şa çı yeri olan Bakı Olimpiya Stadionubu tipli mü asir idman qurğuları sırasın -da özünə məxsus yer tutacaqdır. Bey -nəl xalq standartlara tam cavab ve rə -cək stadionda müxtəlif funksiyalı tri -bu na lar, qaçış zolağı və digər in fra -struk tur inşa ediləcəkdir. Daxili sa həsi120.830 kvadratmetr olacaq sta diondati kinti işləri Beynəlxalq Ti kinti Standar -tı na (İBC) uyğun aparılacaqdır. Stadionunətrafı və tribunaların üstü havaşə raitindən asılı olaraq özünü tən zim -lə mə xü su siy yətinə malik membran örtükləbağ lanacaqdır.Stadionun yerləşəcəyi ərazinin in -şaat üçün hazırlanması işləri Azər bay -can Respublikası Dövlət Neft Şir kə ti -nin tikinti təşkilatları tərəfindən hə ya take çirilmişdir. Həmin ilkin təd birlərəindi də davam etdirilən ərazi nin abadlaşdırılması, habelə sta dionun bü növ -rə sinin etibarlı qu rul ması məqsədi iləyeraltı svayların vu rulması işləri da xil -dir. Bundan baş qa, tammiqyaslı tikintiüzrə xid mət lərin göstərilməsi üçünaparı l acaq beynəlxalq tenderin şərtləridə hazırlanır.Dövlətimizin başçısı mərasimdə çı -xış etdi. Prezident İlham Əliyev mə -rasim iştirakçılarını salamlayaraq dedi:“Bu gün biz futbolumuzun 100 illikyubileyini qeyd edərkən gələcə yə ümid -lərlə baxırıq. Ümid edirəm ki, Azərbaycandafutbolun inkişafı uğur lu olacaqdır.Azərbaycan döv ləti fut bol un inkişafıüçün lazımi təd birləri görür. Bildiyinizkimi, fut bolun inkişa fına dair dövlətproq ra mı bir neçə ildir ki, icra edilir.Ölkə çem pionatı maraq doğurur. Azər -bay canda futbolun küt lə viliyinin tə minedilməsi üçün prak tiki ad dım lar atılır.Həm dövlət qu rum ları, həm AzərbaycanFutbol Federasiya ları Assosiasiyasıməq sədyönlü iş apar maqla futbolun inkişafınabö yük töhfə verirlər. Ümid edi -rəm ki, bu səylər nə ticəsiz qalmayacaq,fut bol çularımız bey nəlxalq yarış lar dabizi sevindirəcəklər.

Futbolun inkişafı hər bir ölkə üçünva cibdir. Futbol ən sevimli id man növüdür.Azərbaycanda da be lə dir. Bizçox istəyirik ki, uşaq la rı mız, gənclərimiz,yeniyetmələrimiz fut bol seksiyala -rı na qoşulsunlar, fut bolla məşğul olsun -lar. Bunu et mək üçün indi şərait dahada yaxşı dır. Son illərdə ölkəmizdə birne çə sta dion istismara verilmişdir. Futbolmey dan çaları tikilir. Yəni futbolunküt ləviliyinin təmin edilməsi üçünAzər baycanda böyük işlər aparılır.Bu gün cənab Blatterin, Platinininvə digər qonaqların iştirakı ilə Bakı daye ni stadionun açılışı qeyd olun du. Bugün ölkəmizin ən böyük və ən müasirsta dionunun təməl daşı qoyu lur. Ümidedi rəm ki, iki-üç il ər zin də bu ərazidə möh təşəm futbol arenası − 65 min yerlikyeni, müasir, bü tün beynəlxalq standartlarauy ğun stadion istismara veri -lə cəkdir. Bu, nəinki Azərbaycanın,ümid edi rəm ki, bölgənin ən möh tə -şəm, gö zəl, yaraşıqlı və rahat stadionuola caq dır”.Həmin axşam «Buta Palace»da Azər -baycan futbolunun 100 illik yu bi le yinəhəsr olunmuş təntənəli mə rasim ke -çirildi. Mərasimdə həm çi nin xarici öl -kə lərin futbol federasi ya larının prezi -dent ləri, adlı-sanlı fut bolçular və məşq -çi lər iştirak edirdi lər. “Eurovision-2011”mah nı mü sa bi qə sinin qalibləri − EldarQasımov—Nig ar Camal dueti qəbul iştirakçılarıqar şısında çıxış etdi.AFFA prezidenti Rövnəq Abdul la -yev, UEFA prezidenti Mi şel Platini, FİFAprezidenti Yo zef Blatter, gənclər və idmanna zi ri Azad Rəhimov Azər bay -can da id ma nın ən populyar və sevimlinöv lə rin dən birinin yubileyi münasi -bə tilə ölkə mizin idman ic timaiy yətinitəb rik etdilər.Rövnəq Abdullayev öz çıxışındaqeyd etdi ki, dövlət başçısı İlham Əli yevöl kədə idmanın, o cümlədən fut bo lunin kişafına böyük diqqət yetirir. İdma nın bu növünün inki şa fı na dair dövlət proq -ramı qəbul edilib. Bu gün ölkəmizdə bü -tün sa hə lərdə, o cüm lədən idmanda vəbə dən tərbiyəsində tərəqqi müşahidəolu nur. AFFA-nın prezidenti FİFA rəh -bə rinə yenidən bu vəzifəyə seçildikdənsonra ilk səfərini məhz Azər bay cana etdiyinəgörə təşək kürü nü bildirdi.UEFA prezidenti Mişel Pla ti ni Azər -bay canda futbolun inkişafın dan söhbətaça r aq qeyd etdi ki, 1911-ci ildə o vaxtAzər baycanda işləyən almanlar və ingilislərilk dəfə Bakıda futbol oyna ma ğabaş layıblar. Son 100 ildə idmanın bu nö -vü öl kə də çox populyarlaşıb. 1966-cı ildəBa kının “Neftçi” klubu SSRİ çem piona -tın da üçüncü yeri tutaraq bö yük uğurqa zanıb. Mişel Platininin söz lərinə görə,əf sanəvi hakim Tofiq Bəh ramov da Azər -bay can futbolunu çox məşhurlaşdırıb.“Bu gün AFFA rəh bər liyi ölkədə həmpe şəkar, həm də həvəskar futbolun inki -şa fı üçün çox iş görür − təkcə Bakıda deyil,regionlarda da çoxlu futbol mey dan -ça sı tikilir”, − deyən Mişel Platini əminol duğunu bildirdi ki, bü tün bu tədbirlərtez liklə öz sə mə rə sini göstərəcək.FİFA rəhbəri Yozef Blatter çı xı şı nınəv vəlində səmimi qəbul üçün AzərbaycanRespublikasının Pre zi denti İlhamƏliyevə təşək kür etdi. FİFA prezidentiqeyd etdi ki, bu gün Azər baycan dinamikin ki şaf edən ölkədir və “biz onunbir çox istiqa mətlərdə uğur larının şahid -lə ri yik”. Blatterin sözlərinə görə, bu günfut bol idmanın dünyada po pulyar növ -lə rindən biridir və FİFA-nın fəaliy yətininəsas tezisi ədalətli oyun prinsipidir.Sonra gənclər və idman naziri AzadRə himov çıxış etdi. O, yubiley tən tə nə -lə rində iştirak etdiklərinə görə FİFA vəUEFA rəhbərlərinə tə şək kü rü nü bil di rdi.Bu gün öl kə mi zin id man çı larının qə ləbə -lə ri nə Azər bay canın bü tün və tən daş ları -nın se vin diklərini vur ğulayan na zirümid et diyini bil dirdi ki, tezliklə fut bol -çu larımız da öz parlaq qələbələri ilə bizi se vin di rə cək lər: “Bu gün Azər bay can bütündün ya da tanınmış idman öl kəsinəçevrilib. Burada Avropa və dün ya çem -pi onat la rı, müxtəlif bey nəl xalq tur nirləryük sək səviyyədə ke çi ri lir”.Sonra Azərbaycan futbolunun ve te -ran ları Ələkbər Məmmədova və Kaz bekTua yevə UEFA-nın və FİFA-nın fəx ri fər -manları təqdim edildi.Qəbulda Azərbaycan futbolunun 100il liyinə həsr olunmuş sənədli film nümayişetdirildi.Sonra incəsənət ustalarının kon ser tioldu.