"Azərbaycanın böyük neft və qaz sərvətlərinə malik olması bizim xalqımızın xoşbəxtliyidir və bu gün üçün, gələcək üçün, xalqımızın yaxşı yaşaması üçün, ölkəmizin inkişaf etməsi üçün ən böyük amildir"
Heydər Əliyev

22-ci Beynəlxalq Xəzər neft və qaz sərgisi və konfransı

Konfransı giriş sözü ilə forumun təşkilatçısı olan “ITE Group Plc” şirkətinin baş müşaviri Endryu Vud açmış və iştirakçıları salamlamışdır. 
 ..

Bəşəriyyətin neftlə əlaqəsiəsrlərlə hesablanır.Əvvəllər isitmə vəişıqlandırma məqsədiləistifadə olunan neft indisənaye dövlətlərininhəyat mənbəyi olmuşdur.

Bakı, Bakı nefti və ümumilikdə neft haqqında MARAQLI FAKTLAR

• Bakıda keçmiş SSRİ-də ilk elektrikdəmir yo lu xətti (Bakı—Sabunçu elektrikqatarı) işə salınmış (1926), yeganə kondisionerzavodu tikilmişdir (1975).

• Salvador Dalinin “Geopolitik uşaq”əsə rində qadın barmağı ilə Bakını gös -tə rir. Ola bilsin, bu, təsadüfdür, ammahəm də ola bilər ki, dahi rəssam bunahan sısa bir gizli məna vermişdir.

• Müsəlman Şərqində ilk dəfə Bakıdaopera, balet səhnəyə qoyulmuş, MusiqiKonservatoriyası açılmış, sirk binasıinşa edilmişdir.

• Qobustanın daş dövrünə (e.ə. X−VIIImin illiklər) aid qayaüstü təs vir lə rin dəavar çəkənlərin idarə etdi yi qayıqlarınşə kli vardır. Bu, bi zim əcdadlarımızındün yada ilk dəfə neftdən ya rar lan dıq -la rını əks etdirir. Belə ki, mü təxəssislərinfik rincə, qa mış dan dü zəl dilmiş (çünkio yerlər ağac olmayan dü zəngah vəba taqlıq ərazilər idi) qa yıq ların kipliyinitə min etmək üçün on ları yalnız bu yer -lər də yer səthinə sı zıb çı xan bitumla(qır la) kəpitkələyə bi lər di lər

.• 1798−1803-cü illərdə dünyada ilk dəfəHacı Qasımbəy Mənsurbəyov Bibiheybətbuxtasındakı sahildən 18 m və 30 muzaqda yerləşən iki quyudan nefti də -niz dən çıxarmağa baş lamışdır. 1825-ci il -də Xəzərdə güclü tufan quyuları məhvet dikdən sonra ilk “dəniz mədəni”ninfəa liyyətinə son qoyuldu.

• Bakıda sənaye üsulu ilə dünyada ilkneft quyusu qazılmış (1848), dünyada ilkneft tankeri suya buraxılmış (1879),dünyada ilk dəfə dənizdən neft çıxarılmağabaşlanmışdır.

• 1901-ci ildə dünya neftinin yarısındançoxu Bakıda çıxarılırdı.

• Məhz Bakıda hələ 1930-cu ildə alim lərtərəfindən bütün dünyada qəbul və istifadəedilən yeni qazma üsulu ha zır -lanmışdır ki, bu zaman quyular şaqulide yil, maili qazılır. Bu cür qazma zamanıehtiyac olarsa, qül lə yataqdan kifayətqədər məsafədə qo yula bilir. Mailiqazma əsasında yenə də bütün dünyadailk dəfə tətbiq olunan birləş mə (topa şə -kil li) qazma üsulu hazırlanmışdır ki, buza man əsas gövdədən bö yük neft çıxar -ma sahəsini əhatə edən 10−12 maili qu -yu dan ibarət birləşmə ay rı lır. Bütün bumü tərəqqi üsullar sonralar dün ya nın qa -baq cıl neft hasilatçıları tərəfindən is ti fa -də edilmişdir. Şimal dənizində neftçı xaran norveçlilər yeni üsu lu işləyib ha -zır layanlara minnətdarlıq hisslərini bil -dir məkdə davam edirlər.

• 327-ci ildə çinlilər bambuq borularva sitəsilə yer səthini 240 metr dərinliyəqə dər qazır və ilk neft damcılarını hasiledir dilər. O zaman neft “yanar su” ad -lan dırılırdı və ondan dəniz suyunu bu -xarlandırmaq və duz əldə etmək üçünis tifadə olunurdu.

• 1763-cü ildə Lomonosov “Yer kü rə si -nin qatları haqqında” əsərini nəşr etdir -di ki, orada da həm neft, həm də daşkö mürün eyni üzvi maddədən müxtə -lif yollarla əmələ gəldiyi ehtimal olu nur.

• Xam neftin tərkibinə təxminən 1000komponent daxildir.

• 2009-cu ilin sentyabrında Transoceanşirkətinin Deepwater Horizon platformasındakıquyu 10.683 m dərinliyədəkqazılmış və dünyada ən dərin quyu olmuşdur.Bu rekord çox qalmadı, çünkicəmi yarım il sonra Deepwater Horizonpartladı.

• The Deepest Platform Well in theWorld: in September 2009 a well fromthe Transocean company’s DeepwaterHorizon platform reached a depth of10,683 metres, thus becoming the deepestin the world. This record did not lastfor very long; within six months theDeepwater Horizon platform was lost inan explosion.

• Hər 1 barrel çıxarılan neftin ancaqyarısı benzinə çevrilir, qalan yarısı isə birçox ən müxtəlif məhsulların istehsalındaistifadə olunur.

• Pensilvaniyanın Trastvil neftçilərininağıllarına da gəlməzdi ki, onların əsa -sı nı qoyduqları iş 150 il sonra da yaşayacaq.Belə ki, neftçilərin 1861-ci ilin av -qustunda qazdıqları 1№-li ″Mak-Klin -tok″ quyusu indiyədək fəaliyyət gös -tərir. Əvvəllər quyudan gündə 50 bar -rel neft çıxarılırdı, indi isə məhsuldarlıqayda 12 barrel təşkil edir.

• Neftin əmələ gəlməsi tədiqiqatlarındabaşqa planetlərin də izi var. XIX əsrin sonundarus alimi V.D. Sokolov ehtimaledirdi ki, karbohidrogen molekullarıbizim planetimizin əmələ gəldiyi qaz-tozbuludunda var idi.

• Bir damcı neft 25 litr içməli suyuyararsız hala sala bilər.