"Azərbaycanın böyük neft və qaz sərvətlərinə malik olması bizim xalqımızın xoşbəxtliyidir və bu gün üçün, gələcək üçün, xalqımızın yaxşı yaşaması üçün, ölkəmizin inkişaf etməsi üçün ən böyük amildir"
Heydər Əliyev

22-ci Beynəlxalq Xəzər neft və qaz sərgisi və konfransı

Konfransı giriş sözü ilə forumun təşkilatçısı olan “ITE Group Plc” şirkətinin baş müşaviri Endryu Vud açmış və iştirakçıları salamlamışdır. 
 ..

SOCAR-ın kadr hazırlığı proq-ra-mında tələbələrin və gənc mü-tə-xəs-sis-lə-rin təcrübi biliklərinin artırılmasına xü-susi diqqət ayrılır. 

 


Ödənişli yay təcrübəsi

Şirkətin İnsan Re-sursları Departamenti bu məqsədlə 2010-cu ildən etibarən “Ödənişli yay təc-rübəsi” layihəsini həyata keçirir. Hər il Azərbaycan Respublikasının və xarici ölkələrin müxtəlif ali mək-təb-lərində neft-qaz, neft-qaz qurğu-la-rı, qazma, geofizika, geologiya, pro-ses-lə-rin avtomatlaşdırılması, kompüter, inşaat, boru kəmərləri, ekologiya, neft-kimya və kimya mühəndisliyi, energe-tika, iqtisadiyyat və proqramçı ix-tisasları üzrə təhsil alan Azərbaycan və-tən-daşları bu layihə çərçivəsində yay istehsalat təcrübəsinə cəlb olunur, neft sənayesinin müxtəlif sahələrində təcrübi biliklərini artırır, real iş şəraiti ilə yaxından tanış olur, həmçinin SOCAR haqqında daha dolğun in-for-masiya toplayırlar. Yay təcrübəsi tə-ləbənin istəyindən asılı olaraq 1 və ya 2 ay müddətində davam edir. Proq-ra-mın şərtlərinə əsasən, tələbələrlə həmin müddətə müvəqqəti əmək mü-qaviləsi bağlanır və onlar ən aşağı də-rəcəli mütəxəssis vəzifəsində işə qə-bul olunaraq əməkhaqqı alırlar. 2010-cu ildən etibarən bu proqrama qoşulmaq üçün 3827 nəfər müraciət etmiş və 1061 nəfəri təcrübə keçmək üçün seçilmişdir. Builki “Ödənişli yay təcrübəsi” layihəsi üzrə müsabiqəyə ölkə daxilində və xaricdə fəaliyyət gös-tərən 80 ali məktəbdən 1023 nəfər tə-ləbə müraciət etmişdir. 203 nəfər tə-ləbə təcrübə layihəsinə qəbul olunmuşdur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, onların 86 nəfəri SOCAR-ın tə-qaüdçüləridir.